Lai Châu: Bảo vệ, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc


Lai Châu: Bảo vệ, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Sở VHTTDL Lai Châu đã ban hành Kế hoạch triển khai công tác quản lý về xây dựng ᴠà thực hiện quy ước, hương ước trên địa bàn tỉnh năm 2020.

Kế hoạch nhằm phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường gắn với thực hiện dân chủ ở cơ sở; bảo vệ, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp; hạn chế ᴠà từng bước loại bỏ phong tục, tập quán lạc hậu; xây dựng nếp sống văn minh trong cộng đồng dân cư.

Đọc thêm  Liên đoàn Lao động tỉnh Lai Châu tổ chức chương trình mừng Tết Nguyên đán Canh tý 2020

Nội dung thực hiện bao gồm: Tổ chức tuyên truyền sâu rộng Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 8/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về “Xây dựng ᴠà thực hiện quy ước, hương ước” bằng các hình thức như: tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, băng rôn, khẩu hiệu, xe thông tin lưu động, lồng ghép tuyên truyền trong các hoạt động đưa thông tin về cơ sở, chú trọng tuyên truyền, phổ biến tại khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số; khuyến khích tuyên truyền bằng tiếng dân tộc địa phương; Tổ chức rà soát, đánh giá nội dung, quy trình xây dựng ᴠà thực hiện quy ước, hương ước theo Hướng dẫn số 654/HD-SVHTTDL ngày 02/7/2019 của Sở Văn hóa, Thể thao ᴠà Du lịch về “Hướng dẫn triển khai thực hiện ᴍộᴛ số nội dung Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 8/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng ᴠà thực hiện quy ước, hương ước trên địa bàn tỉnh Lai Châu”; Công văn số 1033/ SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 25/9/2019 của Sở Văn hóa, Thể thao ᴠà Du lịch về “Tiếp tục triển khai thực hiện công tác quản lý, xây dựng ᴠà thực hiện quy ước, hương ước”; Tiến hành kiểm tra kết hợp với hướng dẫn nghiệp vụ về công tác quản lý, xây dựng ᴠà thực hiện quy ước, hương ước trên địa bàn tỉnh.

Đọc thêm  Lai Châu: Nữ sinh dân tộc Lự huyện Sìn Hồ vượt khó vươn lên

Việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước phải phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; đạo đức xã hội, phong tục, tập quán tốt đẹp của cộng đồng dân cư. Bảo đảm tự nguyện, trên cơ sở thỏa thuận, thống nhất của cộng đồng dân cư; phát huy đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân; dựa trên nhu cầu tự quản của cộng đồng dân cư; Bảo vệ, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; xây dựng các giá trị văn hóa mới phù hợp với đặc điểm tình hình của cộng đồng dân cư; Không vi phạm quyền con người, quyền công dân, bảo đảm bình đẳng giới; Không đặt ra các khoản phí, lệ phí, phạt tiền, phạt vật chất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *